کد خبر: ۱۸۷۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
محمدباقر قالیباف بعد از حضور ناموفق در سه انتخابات ریاست جمهوری نامزد بهارستان میشود
اصولگرایان در این دوره از انتخابات امیدهای زیادی برای تصدی اکثریت کرسیهای مجلس یازدهم دارند. سرخوردگی عمومی از شرایط اقتصادی، این جریان را امیدوار کرده تا در فضای مشارکت حداقلی بتوانند اکثریت مجلس را به دست بگیرند.

گروه سیاسی: اصولگرایان در این دوره از انتخابات امیدهای زیادی برای تصدی اکثریت کرسیهای مجلس یازدهم دارند. سرخوردگی عمومی از شرایط اقتصادی، این جریان را امیدوار کرده تا در فضای مشارکت حداقلی بتوانند اکثریت مجلس را به دست بگیرند. موضوع اصلی اما بر سر سرلیست بودن چهرههای اصولگرا است. مهدی چمران، سعید جلیلی و البته محمدباقر قالیباف از جمله گزینههای مطرح برای لیدری جریان اصولگرا در انتخابات
اسفندماه سال جاری هستند.
نقطه اشتراک هر دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا البته در تفاوت دیدگاه و نبود یک نظر جامع برای حضور در انتخابات است. اما به نظر میرسد طی روزهای گذشته حضور قالباف به عنوان نقطه عطف آرایش جدید سیاسی اصولگرایان قطعی شده است. سردار انتخاباتی اصولگرایان بعد از حضور در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری، حالا به نظر میرسد راضی شده تا ردای ریاست مجلس را با عنوان ریاست جمهوری تغییر دهد. او برای حضور در عرصه سیاسی حتی حاضر است با محمود احمدینژاد هم که روزی در قامت منتقد او قرار داشت و از تریبون رسانههای تحت امرش تندترین نقدها را به او وارد میکرد، به گفتوگو بپردازد. حالا اما طی روزهای گذشته حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان با بیان اینکه «من تاکنون درمورد محمدباقر قالیباف نشنیدهام که خود را برای حضور در انتخابات مجلس آماده کند»، اظهار کرد: اما این کار اقدام پسندیدهای است که امثال قالیباف برای ترغیب و تشویق مردم برای مشارکت در انتخابات بتوانند نقشآفرینی کنند و این حق قانونی هر کسی است که در انتخابات میتواند شرکت کند و ظرفیت مدیریتی واجراییآقایقالیبافاگربیشترازسایریننباشد،
کمتر از آنان نیست. حال باید دید محمدباقر قالیباف که خود را
پرچمدار جریان نواصولگرایی در سپهر سیاسی کشور میداند قصد دارد با ورود به مجلس کنش متفاوتی در عرصه سیاستورزی داشته باشد؟
عبور از چمران و رسیدن به قالباف؟
روز گذشته انتخاب در گزارشی خبر از توافقات پشت پردهای درمورد ریاست مجلس آینده داد. این گزارش میگوید: توافقاتی موجب شده اصولگرایان سنتی ناگهان به عضویت در شورای وحدت و تمکین به نظرات این شورا رضایت دهند. در ادامه این گزارش آمده است: بر اساس اخباری کهازسویمنابعنزدیکبهقالیبافهمتاییدشده، او برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس از حوزه تهران قانع شده است. میگویند برای اینکه او تصمیم به نامزدی در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران بگیرد جلسات متمادی برگزار شده و کسانی همچون محسن رضایی، حداد عادل و
علیرضا زاکانی با او مذاکره کردهاند. گفته میشود او گزینه سرلیستی اصولگرایان
است. گویا پیش از این جمعبندی جلسات شورای وحدت این بوده است که مهدی چمران سرلیست اصولگرایان در تهران باشد. حالا اما با ورود محمدباقر قالیباف آرایش فهرست تغییر کرده و
بناست او سرلیست شود. این تغییر آرایش هم به جهت تغییرات جدید
است که در مواضع و تصمیمات طیفهای مختلف اصولگرایان به وجود آمده است. بر اساس اخباری که «انتخاب» کسب کرده است، یک چهره سیاسی اخیرا رایزنیهای مهمی در این جناح داشته است.
گویا رضایت جامعه روحانیت برای پیوستن به شورای وحدت نیز خروجی جلسه چهره سیاسی مذکور با چهرههای ارشد این تشکل سیاسی بوده است. این شخصیت دیداری با آیتالله مصباح یزدی داشته است که موجب شده او به جبهه پایداری برای پیوستن به شورای وحدت تکلیف کند.گفتهمیشودبعدازایندستورمصباحیزدی، جلسهای نیز میان آقاتهرانی و دبیرکل جامعه روحانیت برگزار شده است. حالا هرچه هست محمدباقرقالیبافبرایحضوردرانتخاباتمجلس
ترغیبشدهاست.
لیدری خواسته سردار؟
در انتخابات سال 96 محمدباقر قالیباف در مناظرهها به اسحاق جهانگیری این ایراد را وارد کرد که او برای نیامدن آمده است و در ادامه بر حضور خود تا آخر تاکید کرد. تاکیدی که البته دوامی نداشت و قالیباف مجبور شد در روزهای آخر با تصمیم بزرگان اصولگرا از کاندیداتوری خود بهنفعحجتالاسلامریٔیسیانصرافدهد.حالااما به نظر میرسد سردار قصد دارد این بار تنها به عنوانیکلیدردرانتخاباتمجلسشورایاسلامی شرکت کند؛ جایی که با توجه به شرایط سیاسی اطمینان بیشتری برای موفقیت خود قایٔل است. از طرفی نیز باید گفت که حضور قالیباف در مجلس به عنوان نماینده تهران اگرچه محتمل است اما
چالش از آنجا آغاز میشود که او احتمالا رقبای سرسختی در مجلس برای تصدی کرسی ریاست بر مجلس خواهد داشت. هرچند گفته میشود علی لاریجانی قرار نیست در این دوره مجلس نامزد شود اما با این حال نمیتوان مطمیٔن بود که به تعبیر قالیباف پدر خواندههای جریان اصولگرایی
برای ریاست مجلس از او حمایت کنند.
نواصولگرایی سردار مجلس را قبضه خواهد کرد؟
محمدباقر قالیباف بعد از انتخابات ریاست جمهوری نشان داد چندان از تصمیمهای بزرگان جریان اصولگرا برای حذف او از رقابت راضی نبود. سردار با مطرح کردن جریان نواصولگرایی سعی دارد تا به عنوان یک جریان سوم در سپهر سیاسی کشور عرض اندام کند. در همین زمینه محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی درباره شکل و نحوه حضور جریان نواصولگراییدرانتخاباتپیشرویمجلسواینکه درصورت شکل نگرفتن توافق این جریان با شورای وحدت اصولگرا آیا لیست جداگانهای خواهند داد، اظهار کرد: حضور قدرتمند جریان نواصولگرا و جمعیت پیشرفت و عدالت در انتخابات مجلس قطعی است، ما برای انتخابات مجلس برنامه داریم، چرا که برای خود مجلس و تقویت و اصلاح روند تقنین و نظارت کشور برنامه داریم. ما در انتخابات آتی، هم رویکردهای جدید و هم
چهرههای جدیدی را به جامعه معرفی خواهیم کرد. وی افزود: البته تمام این فعالیتها، در کنار کنشهای انتخاباتی دیگر اضلاع جریان اصولگرا و در چارچوب شورای ایٔتلاف نیروهای انقلاب رخ خواهد داد. تا این لحظه، برداشت ما این است که شورای ایٔتلاف نیروهای انقلاب، قالب مناسبی برای فعالیت تمام اضلاع جریان انقلابی و اصولگرا
است. پیرهادی درمورد گمانهزنیهایی درباره حضور
قالیباف در سرلیستی انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران و یا مشهد گفت: حضور یا عدم حضور آقای قالیباف در انتخابات مجلس، تابع مولفههای متعددی است، از جمله اینکه ایشان چهرهای ملی است و ممکن است شرایط به گونهای پیش رود که از منظر نخبگان جریان انقلاب،
حضور ایشان ضرورت پیدا کند. وی بیان کرد: از سوی دیگر تصمیم شخصی
ایشان، حضور موثر در صحنه انتخابات مجلس و استفاده از ظرفیت سیاسی و اجتماعی خود برای ورود جوانان شایسته به مجلس است. برداشت شخصی من این است که درصورت نامزدی در انتخابات، ایشان از حوزه انتخابیه تهران به مجلس ورود کنند، اما اینکه تصمیم قطعی ایشان چیست، باید منتظر ماند و دید و نظر بنده
گمانهزنی است و قطعی نیست.
نام:
ایمیل:
* نظر: